Điều Lệ Vận Chuyển hãng hàng không JetStar

 

Điều 1: Định nghĩa và diễn giải

1.1 Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái)
Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.
Chúng tôi, của chúng tôi, chính chúng tôi, đối với chúng tôi, người vận chuyển và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.
Công ước có nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau, khi được áp dụng:
 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Vác–xa–va),
 • Công ước Vác–xa–va được sửa đổi tại Hague (La–hay) ngày 28 tháng 09 năm 1955; và
 • Bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp luật nào có thể áp dụng.
Đặt chỗ có nghĩa là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến Hành trình sẽ do chính Hành khách tham gia hoặc người mà Hành trình của họ được Hành khách thanh toán.
Điều lệ vận chuyển có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình
Giá cướccó nghĩa là giá vé máy bay và các phí của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.
Hành khách, Quý khách, của Quý khách và chính Quý khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn.
Hành lý có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.
Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý được Chúng tôi làm thủ tục giữ hộ và Hành lý đó đã được chúng tôi cấp Thẻ hành lý. Hành lý ký gửi còn được gọi là “Hành lý đã đăng ký”.
Hành lý xách tay hoặc Hành lý mang lên khoang hành khách có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả đồ vật được Chúng tôi chấp nhận cho Hành khách mang lên khoang hành khách của máy bay.
Hành trình có nghĩa là một chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác.
Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, Jetstar Pacific Airlines hoặc Jetstar Pacific (xem thêm định nghĩa “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi” và “đối với chúng tôi”…).
Mã số xác nhận có nghĩa là mã số được ghi trong hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ của chúng tôi và được cấp cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên chuyến bay của Hành khách.
Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (7) ngày trong tuần; với điều kiện là, trong việc gửi thông báo, ngày gửi thông báo không được tính.
Các quy định khác có hiệu lực của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này đã được chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý và có sẵn tại các Phòng vé, quầy làm thủ tục check-in của chúng tôi và trên trang Web của chúng tôi;
Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi;
Thiệt hại bao gồm chết, bị thương hoặc tình trạng thương tật đối với Hành khách và bao gồm cả việc mất mát, mất một phần, bị ăn trộm hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển trên máy bay hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông thường của Hành lý, ví dụ như vết cào xước nhỏ, lõm, sờn và vết rách của Hành lý;
Thời hạn làm thủ tục chuyến bay có nghĩa là giới hạn về thời gian làm thủ tục chuyến bay do chúng tôi quy định mà theo đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục và nhận được thẻ lên máy bay
Tờ vé điện tử có nghĩa là tờ vận chuyển điện tử hoặc chứng từ có giá khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi;
Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://www.jetstar.com để Hành khách đặt chỗ qua mạng điện tử và tiếp cận các thông tin về chúng tôi;
Xác nhận đặt chỗlà tài liệu tham chiếu do chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi cung cấp, được ghi trong Vé hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình và để xác định việc Đặt chỗ mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.
Vé hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách và được xem như giấy biên nhận đối với Hành lý ký gửi và liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và bao gồm Thẻ hành lý.
có nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi, Tờ vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.
Vé điện tử có nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi, Tờ vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.
SDR là (Special Drawing Right) là một đơn vị tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đồng SDR tương đương với khoảng 33.454 VND hoặc 1.6 USD, phụ thuộc vào tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.
USD là đồng tiền của nước Mỹ phụ thuộc vào tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.
1.2 Diễn giải
Đề mục hoặc tiêu đề của mỗi điều của Điều lệ vận chuyển này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.

Điều 2: Áp dụng Điều lệ vận chuyển

2.1 Quy định chungl
Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến bay của Hành khách.
2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng
Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do chúng tôi thực hiện phải tuân thủ và phụ thuộc vào các quy định sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:
 • Đặt chỗ
 • Điều lệ vận chuyển này và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách;
 • Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định, thông tư, chỉ thị , quyết định của các cấp có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam và bất kỳ Công ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với Hành trình mà chúng tôi tham gia;
 • Bất kỳ Giá cước áp dụng nào
 • Mọi chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối với Hành khách và
 • Các quy định và điều kiện về giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển, nếu có.
Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ vận chuyển và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách hoặc giữa Điều lệ vận chuyển với bất kỳ quy định nào trong Quy định của Hãng vận chuyển liên quan đến một đối tượng cụ thể, Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.
2.3 Chuyến bay thuê chuyến
Nếu việc vận chuyển được thực hiện bởi Jetstar theo hợp đồng thuê chuyến, Điều lệ vận chuyển sẽ được áp dụng trừ khi Hành khách được thông báo khác đi.
2.4 Chuyến bay liên danh
Trên một số đường bay, chúng tôi cùng hãng hàng không khác cung cấp dịch vụ cho hành khách theo hợp đồng liên danh mà trong đó mã của Jetstar Pacific (BL) được hiển thị trên chuyến bay được khai thác bởi hãng hàng không khác. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi hành khách đặt chỗ với chúng tôi và có vé mà trên đó tên và mã hàng không của chúng tôi (BL) được hiển thị như hãng vận chuyển, nhưng hãng khai thác tàu bay là hãng khác.
Đối với chuyến bay liên danh được khai thác bởi hãng khác, Jetstar sẽ thông báo với hành khách tên hãng khai thác khi hành khách đặt chỗ.
Hành khách thực hiện chuyến bay khai thác bởi hãng hàng không khác, sẽ phải tuân thủ điều lệ vận chuyển của hãng hàng không khai thác mà có thể khác với điều lệ vận chuyển của Jetstar Pacific bao gồm:
 • Yêu cầu về thủ tục lên máy bay tại điều 7;
 • Từ chối vận chuyển và giới hạn vận chuyển tại điều 10;
 • Giới hạn về chấp nhận hành lý, hành lý miễn cước và phí hành lý quá cước tại điều 8.
2.5 Thu xếp các dịch vụ khác
Nếu Jetstar vận chuyển Hành khách hoặc thu xếp vận chuyển Hành khách bằng các phương tiện khác mà không phải bằng đường hàng không, như bằng xe bus, tàu hỏa, thuyền hoặc đặt phòng khách sạn hoặc thuê ô tô, thì điều này có nghĩa rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại lý. Có thể có các điều kiện và điều khoản khác áp dụng cho các dịch vụ không phải là vận chuyển bằng đường hàng không. Khi các điều kiện và điều khoản này bao gồm giới hạn trách nhiệm thấp hơn giới hạn trách nhiệm được nêu trong Điều lệ vận chuyển, thì giới hạn trách nhiệm thấp hơn sẽ được áp dụng cho việc thu xếp các dịch vụ khác mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không.
Nếu chúng tôi thu xếp việc vận chuyển cho hành khách trên một chuyến bay mang mã của một hãng hàng không khác, thì điều này có nghĩa rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại lý của hãng đó và điều lệ vận chuyển của hãng đó được áp dụng.
2.6 Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức của Điều lệ vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và sử dụng để giải thích các điều khoản tại Điều lệ vận chuyển này.
2.7 Hiệu lực cao hơn của Luật
Nếu Điều lệ vận chuyển này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này không phù hợp với bất kỳ luật Việt Nam áp dụng nào hoặc Công ước áp dụng đối với hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và chúng tôi thì Luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.

Điều 3: Vé/ Vé điện tử và Xác nhận hành trình

3.1 Tính chuyển nhượng
Hợp đồng vận chuyển chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ vận chuyển này. Nếu Hành khách muốn thực hiện việc thay đổi chuyến bay, Hành khách chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điều 5.7 và 6.2 và theo Quy định của Hãng vận chuyển được áp dụng.
3.2 Hiệu lực
(a) Vé điện tử và Xác nhận hành trình chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và chuyến bay được quy định cụ thể trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình đó và phụ thuộc vào các thay đổi được thực hiện theo quy định trong Điều lệ vận chuyển này.
(b) Hành khách không được cho hoặc bán việc Đặt chỗ của mình để bất kỳ người nào khác sử dụng. Việc Đặt chỗ không được chuyển nhượng cho cá nhân khác.
Nếu bất kỳ người nào khác thực hiện Hành trình theo thông tin Đặt chỗ của Quý khách mà chúng tôi phát hiện ra rằng người đó không phải là Quý khách, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra việc Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và do vậy đã thực hiện việc vận chuyển người đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục lại việc Đặt chỗ hoặc hoàn tiền lại cho Quý khách.
3.3 Nhận dạng
Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình hoặc Vé điện tử. Hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

Điều 4: Quy định hành khách đặc biệt

4.1 Quy định về hành khách là Em bé
Em bé nghĩa là trẻ em dưới hai 02 tuổi tính vào thời điểm ngày khởi hành. Một (01) người lớn chỉ được phép đi kèm tối ta một (01) em bé. Trẻ sơ sinh dưới bảy (07) ngày tuổi sẽ không được chuyên chở trên máy bay của Jetstar Pacific.
Lưu ý: Jetstar Pacific không cung cấp dịch vụ xe nôi cũng như không cho phép sử dụng xe nôi trên chuyến bay. Nôi em bé, xe đẩy em bé phải được làm thủ tục ký gửi.
4.2 Quy định về hành khách là Trẻ em
Trẻ em từ hai (2) tuổi đến dưới mười bốn (14) tuổi (tính vào thời điểm ngày khởi hành) chịu mức phí phục vụ như một Hành khách bình thường
Trẻ em từ mười hai (12) tuổi đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình, nếu trẻ em đó đủ khả năng đi lại độc lập. Jetstar Pacific yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà chuyên chở đối với mọi khiếu kiện, mất mát, thiệt hại liên quan đến việc thực hiện chuyến bay của trẻ em đó.
Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép thực hiện chuyến bay trừ trường hợp có người lớn trên mười lăm (15) tuổi đi cùng. Hành khách đi kèm là Hành khách đi bằng vé mua và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì Hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho Hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Nhìn chung, Jetstar Pacific quy định một Hành khách đi kèm hợp lệ là Hành khách ít nhất từ mười lăm (15) tuổi trở lên.
4.3 Quy định về hành khách đang mang thai
Hành khách đang mang thai có nghĩa vụ phải thông báo chính xác cho nhà chuyên chở về thời gian mang thai của mình khi hành khách tiến hành đặt chỗ tại phòng vé và tại quầy làm thủ tục hàng không. Việc vận chuyển những Hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:
Mang thai đến 28 tuần: Nếu hành khách mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay trong vòng 28 tuần đầu của thai kỳ, chúng tôi sẽ không yêu cầu xuất trình giấy khám thai. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.
Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần: Hành khách có trách nhiệm xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng Hành khách đó có tình trạng sức khỏe bình thường. Giấy xác nhận này phải có ngày khám không quá mười (10) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.
Mang thai từ tuần thứ 36 trở lên:Jetstar Pacific từ chối vận chuyển.
4.4 Quy định về hành khách khuyết tật , hành khách khiếm thính, khiếm thị
4.4.1 Quy định về hành khách khuyết tật : Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xe đẩy, xe nâng khi hành khách yêu cầu tùy thuộc vào năng lực phục vụ của đơn vị phục vụ mặt đất mà Chúng tôi có ký kết hợp đồng tại các đầu sân bay đi và đến của hành khách. Hành khách cần tới liên hệ và đưa ra yêu cầu của mình ngay khi đặt chỗ.
4.4.2 Hành khách mù/khiếm thị
 • Hành khách mù/khiếm thị có người đi cùng: Được chấp nhận chuyên chở theo các điều kiện vận chuyển đối với hành khách bình thường.
 • Hành khách mù/khiếm thị không có người đi cùng: Chỉ được chấp nhận chuyên chở trong trường hợp sau:
 • Có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển
 • Phải có người nhà giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.
4.4.3 Hành khách điếc/khiếm thính:
 • Hành khách điếc/khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở như đối với hành khách bình thường.
 • Hành khách điếc/khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém nhưng có khả năng tự đi lại, tự ăn uống, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, không có người nhà đi cùng cần phải thông báo cho nhân viên phòng vé, đại lý bán hoặc nhân viên thủ tục tại sân bay để hãng chuyên chở có công tác phục vụ phù hợp.
4.5 Khách nằm cáng
Chúng tôi có quyền từ chối không chấp nhận chuyên chở các Hành khách bắt buộc phải nằm cáng do không có điều kiện phục vụ.

Điều 5: Giá vé

5.1 Quy định chung
Giá vé chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến. Giá vé không bao gồm các phí dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay đến các điểm đón trả khách trong nội thị, trừ khi được chúng tôi quy định khác đi. Chúng tôi chỉ là nhà vận chuyển cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm (point-to-point) và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào của Hành khách. Giá vé của Hành khách sẽ không bao gồm bữa ăn và đồ uống trừ khi các điều khoản và điều kiện của Giá cước có quy định khác.
5.2 Giá cước
Giá vé sẽ được tính theo Giá cước của chúng tôi c&oacoacute; hiệu lực vào ngày thanh toán tiền Vé cho chuyến bay hoặc các chuyến bay có liên quan. Giá cước áp dụng là biểu giá vé máy bay và các phí do chúng tôi công bố hoặc công bố nhân danh chúng tôi trên mạng điện tử hoặc thông qua phương tiện liên lạc khác. Giá vé không bao gồm phí hành chính, các phí dịch vụ và các khoản lệ phí khác, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi.
Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến chuyến bay của Hành khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách khi được chấp thuận sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung như được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại Quy định của Hãng vận chuyển.
5.3 Thuế và Lệ phí
Bất kỳ thuế, phí hoặc lệ phí nào được ấn định bởi Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi cơ quan điều hành sân bay liên quan đến việc Hành khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí hành chính và lệ phí của chúng tôi, và sẽ do Hành khách thanh toán, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển bằng hàng không này có thể thay đổi vào từng thời điểm và có thể được áp dụng sau khi việc Đặt chỗ của Quý khách đã được xác nhận. Mặc dù vậy, Quý khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và lệ phí thay đổi đó vào thời điểm mức thuế, phí và lệ phí đó có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành.
Tại thời điểm thanh toán, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí ngoài giá cước, phần lớn các khoản này được ghi riêng biệt theo thông lệ trên tờ xác nhận hành trình.
5.4. Phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán
Giá vé của chúng tôi là giá cơ bản. Ngoài các khoản Thuế và Lệ phí nêu tại Điều 5.3 trên đây, trong một số trường hợp người cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và thu một số khoản phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán.
Để biết thêm chi tiết, Hành khách có thể tham khảo tại http://www.jetstar.com/vn/vi/help/articles/fees-and-charges
5.5 Tiền tệ
Tiền vé máy bay và các loại phí sẽ được thanh toán bằng loại tiền được quy định trên Biểu giá vé máy bay và các phí đã công bố của chúng tôi, trừ khi được chúng tôi đồng ý khác đi.
5.6 Tính chính xác
Tất cả giá vé, lịch bay và chặng bay đã công bố chính xác tại thời điểm công bố. Giá vé được thông báo tại thời điểm giao dịch là giá vé đang có hiệu lực. Giá và phụ phí có thể thay đổi với tại bất cứ thời điểm nào phải được thông báo trước tới Hành khách trên Website, Phòng vé, các Đại lý, các điểm giao dịch khác được Chúng tôi ủy quyền và/hoặc sẽ gửi thông báo tới khách hàng qua điện thoại hoặc thư điện tử mà khách hàng đăng ký khi mua vé. Các vé và phụ phí đang trong thời hạn chờ thanh toán hoặc được thanh toán trước thời điểm thay đổi sẽ được hưởng mức giá trước khi thay đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ thông tin nào về giá vé và lịch bay tại mọi thời điểm và tại từng thời điểm.
5.7 Tiền vé không được hoàn
Một số loại giá vé không được phép hoàn. Hành khách hãy tham khảo Điều kiện giá vé tại (http://www.jetstar.com/vn/vi/help/tags/fare-rules để biết thêm thông tin chi tiết.
Một số loại giá vé không được phép hoàn. Hành khách hãy tham khảo Điều kiện giá vé tại (http://www.jetstar.com/vn/vi/help/tags/fare-rules để biết thêm thông tin chi tiết. Thậm chí nếu loại giá vé Quý khách mua không được phép hoàn, và nếu Quý khách không thực hiện chuyến bay, Quý khách có thể yêu cầu hoàn trả một số loại thuế hoặc phí ngoại trừ phụ thu xăng dầu và bảo hiểm. Nếu thuế và phí áp dụng đối với Quý khách, được Jetstar thu hộ sân bay hoặc cơ quan thuế, và Chúng tôi không phải nộp các khoản phí, thuế đó nếu Quý khách không thực hiện chuyến bay, Chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho Quý khách sau khi đã trừ đi phí xử lý chung (xem thêm thông tin về các loại phí áp dụng tại (www.jetstar.com/vn/vi/flights#flying-with-us). Nếu phí xử lý chung mà Quý khách phải chịu vượt quá số tiền hoàn trả, Quý khách sẽ không được nhận lại tiền hoàn.

Điều 6: Đặt chỗ/Giữ chỗ

6.1 Quy định đặt chỗ
Đặt chỗ chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất đồng thời hãng chuyên chở cung cấp cho hành khách mã đặt chỗ xác định tên hành khách, số hiệu chuyến bay, lộ trình, giờ bay.
Khi hoàn thành việc đặt chỗ, hành khách không thể hủy bỏ hành trình của mình và các khoản tiền đã thanh toán cũng sẽ không được hoàn trả, trừ trường hợp việc Đặt chỗ được thực hiện đối với một số loại vé quy định tại Điều kiện giá vé hoặc trong trường hợp hãng hủy chuyến bay, thay đổi lịch bay được nêu trong mục 9.2 . Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu từ việc thu xếp Hành trình của mình với Jetstar Pacific Airlines thông qua bất kỳ tổ chức/cá nhân nào không phải là Jetstar Pacific Airlines, các Phòng vé hoặc các Đại lý được ủy quyền của Jetstar Pacific Airlines.
6.2 Thay đổi chuyến bay
Một số loại vé bị hạn chế và do đó Hành khách không thể thay đổi hoặc hủy bất kỳ việc Đặt chỗ nào. Đối với một số loại vé khác, Hành khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt sang chuyến bay khác nếu chuyến bay đó còn chỗ trống và Hành khách phải thanh toán các phí áp dụng đối với từng hành khách trên từng chặng bay và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:
Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện phát hành của mỗi loại vé
Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé thấp hơn chuyến bay đã bị hủy, thì Hành khách sẽ không được hoàn lại khoản tiền chênh lệch đó.
Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay đã bị hủy, Hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch đó trước khi việc hủy bỏ hoặc thay đổi chuyến bay được thực hiện
Việc thay đổi chuyến bay chỉ được xác nhận kể từ khi chúng tôi cấp cho Hành khách Xác nhận đặt chỗ mới, Mã số xác nhận mới và/hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình mới.
6.3 Thanh toán là điều kiện tiên quyết
Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo được chỗ ngồi cho hành khách trên chuyến bay khi tiền vé được thanh toán đầy đủ trong quá trình thực hiện Đặt chỗ. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ khi việc đặt chỗ đã được xác nhận vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi bảo lưu quyền hủy việc đặt chỗ tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ làm thủ tục lên máy bay và/hoặc không cho phép Hành khách lên máy bay.
6.4 Thông tin cá nhân
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp và
Chúng tôi có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khách sử dụng để phục vụ cho mục đích:
(i) đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
(ii) kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
(iii) kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan;
(iv) mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý;
(v) thống kê và phân tích thị trường
(vi) thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống;
(vii) đào tạo công nghệ thông tin;
(viii) quan hệ khách hàng;
(ix) trợ giúp Chúng tôi giao dịch hiệu quả với Hành khách trong tương lai; và
(x) tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường (Chúng tôi chỉ thực hiện khi Hành khách yêu cầu hoặc được sự đồng ý của Hành khách)
Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các phòng Vé, các Đại lý được chỉ định, các cơ quan chính phủ, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của nhà chức trách, Hành khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho Chúng tôi, bao gồm cả thông tin để Chúng tôi có thể thông báo cho thân nhân của Hành khách trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân được cung cấp trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí do sự bất cẩn của Chúng tôi. Chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và Chúng tôi để bảo đảm chắc chắn loại dịch vụ phù hợp, ngăn chặn/phát hiện ra lỗi và cho mục đích đào tạo. Hành khách có thể biết thêm thông tin liên quan đến quy định thông tin cá nhân từ các Văn phòng và qua website của Chúng tôi.
6.5 Hỗ trợ đặc biệt
Nói chung, Hành khách với yêu cầu đặc biệt phải đi kèm một Hành khách ít nhất mười lăm (15) tuổi có vé khác, trừ trường hợp Hành khách đó có thể đi lại độc lập và không cần hỗ trợ trong việc dùng cầu thang lên máy bay. Chúng tôi không thể cung cấp việc giám sát đối với Hành khách không thể tự mình đi lại, tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định nếu được yêu cầu. Chúng tôi sẽ yêu cầu trả phí cho một số dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Các dịch vụ có thể không sẵn có trên mọi tuyến bay vì các hạn chế của sân bay nội địa. Hãy liên hệ với Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar Pacific Airlines để biết thêm thông tin.
Lưu ý rằng nếu Quý khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt khi đi lại trên máy bay của Jetstar Pacific Airlines, Quý khách phải đặt trước thông qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar Pacific Airlines ít nhất ba (03) ngày trước ngày khởi hành của Quý khách. Trường hợp Quý khách không thông báo cho trung tâm về yêu cầu hỗ trợ đặc biệt thì dịch vụ đó sẽ không sẵn sàng khi Quý khách đến sân bay và Quý khách sẽ bị từ chối vận chuyển.
6.6 Xếp chỗ ngồi cho hành khách tại khu vực thoát hiểm
Hành khách có thể được xếp chỗ ngồi tại khu vực thoát hiểm nếu thỏa mãn được các điều kiện sau:
 • Từ 15 tuổi trở lên.
 • Có thể hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn
 • Không bị các khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời (ví dụ khiếm thính, khiếm thị, hạn chế trong việc di chuyển, khuyết tật về thần kinh hoặc phải đi cùng với chó dẫn đường)
 • Có khả năng kiểm tra được các điều kiện bên ngoài và thực hiện theo mệnh lệnh của phi hành đoàn
 • Nhanh nhẹn và có đủ sức khỏe để tiếp cận, mở cửa thoát hiểm (nặng khoảng 15kg hay 33 pound) trong trường hợp khẩn cấp.
 • Hiểu được hướng dẫn của Tiếp viên các phương án xử lý trong trường hợp khẩn cấp.
 • Sẵn sàng hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp.
 • Không đi cùng với em bé hay đang sử dụng dây an toàn nối dài.
6.7 Chỗ ngồi thu phi
Hành khách có thể lựa chọn chỗ ngồi đặc biệt trên chuyến bay của chúng tôi với điều kiện phải trả thêm phí. Hành khách có thể mua dịch vụ này qua trang web http://www.jetstar.com, hoặc qua Trung tâm phục vụ khách hàng, phòng vé, đại lý hoặc tại các quầy làm thủ tục tại sân bay.
6.8 Chỗ ngồi
Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ ngồi theo yêu cầu trước của Hành khách. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí chỗ cụ thể trên chuyến bay. Chúng tôi có thể xếp lại chỗ bất kỳ lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu bay vì lý do an ninh, an toàn hoặc thấy cần thiết cho việc khai thác.
Nếu chúng tôi thấy cần thiết yêu cầu Hành khách chuyển từ chỗ ngồi thu phí sang chỗ ngồi thông thường, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí chỗ ngồi mà Hành khách đã thanh toán trước đó.
Nếu chúng tôi yêu cầu Hành khách hạ hạng ghế trên chuyến bay vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ:
 • Hoàn trả lại phần chênh lệch giá vé (hoặc điểm thưởng của Chương trình khách hàng thường xuyên nếu đang được áp dụng cho hạng ghế cũ) hoặc
 • Chuyển Hành khách sang chuyến bay có hạng ghế tương tự hạng ghế cũ
Nhờ đó, Hành khách có thể chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào còn chỗ trên chuyến bay của chúng tôi. Ưu tiên lên máy bay trước được áp dụng cho người cao tuổi hoặc Hành khách đi cùng trẻ em.

Điều 7: Thủ tục lên máy bay

7.1 Thời gian làm thủ tục chuyến bay
Quý khách phải đến sân bay sớm trước giờ chuyến bay khởi hành để có một khoảng thời gian cần thiết đủ để hoàn thành các thủ tục hành chính và thủ tục lên máy bay. Thời gian làm thủ tục chuyến bay có thể thay đổi tùy vào từng sân bay hoặc chuyến bay cụ thể. Đề nghị Hành khách xem thêm thông tin chi tiết về thời gian làm thủ tục chuyến bay tại trang web http://www.jetstar.com/vn/vi/help/tags/checking-in.
Hành khách có trách nhiệm tuân thủ thời gian làm thủ tục như đã được thông báo cụ thể cho Hành khách tại thời điểm Hành khách đặt chỗ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở Hành khách nếu Hành khách không tuân thủ quy định về thời gian làm thủ tục chuyến bay. Chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép Quý khách làm thủ tục lên máy bay mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào và không phải hoàn lại tiền vé cho Quý khách trong các trường hợp sau, trừ khi được quy định khác đi tại Điều kiện giá vé (tham khảo đường link : http://www.jetstar.com/vn/vi/planning-and-booking/fares/fare-rules để biết thêm thông tin).
 • Nếu Quý khách đến làm thủ tục lên máy bay sau khi quầy làm thủ tục đóng cửa;
 • Nếu Quý khách không có giấy chứng minh hợp lệ hoặc không xuất trình được các giấy tờ để nhận dạng bản thân cho nhân viên của chúng tôi;
 • Nếu Quý khách không có các giấy tờ hợp lệ, giấy phép, visa cần thiết cho chuyến đi đến một nơi hoặc một nước cụ thể;
 • Nếu Quý khách chưa thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền vé máy bay nào hoặc bất cứ khoản phí hoặc lệ phí nào khác cho chúng tôi;
 • Nếu Quý khách hành hung nhân viên của chúng tôi hoặc gây mất trật tự tại quầy làm thủ tục hoặc lăng mạ nhân viên của Jetstar Pacific Airlines chúng tôi bằng lời nói hay hành động;
 • Nếu nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác ngăn cấm việc Quý khách làm thủ tục hoặc không cho phép Quý khách lên máy bay;
 • Nếu theo nhận định của chúng tôi, Quý khách đang trong tình trạng say rượu hoặc rõ ràng đang ở trong điều kiện sức khỏe rất xấu; và/hoặc
 • Nếu theo sự nhận định của chúng tôi, Quý khách không có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay hoặc điều kiện sức khỏe của Quý khách gây nguy hiểm hay đe dọa đến sức khỏe của Hành khách khác.
7.2 Yêu cầu làm thủ tục lên máy bay
Mọi Hành khách, bao gồm cả trẻ em, phải xuất trình Xác nhận đặt chỗ, hoặc Mã số xác nhận, hoặc Vé và mọi giấy tờ cần thiết cho chuyến bay (xem Điều 6.6) và các loại giấy tờ có thể chấp nhận được để xác nhận nhân thân khi làm thủ tục lên máy bay. Đối với em bé không có chỗ ngồi riêng, giấy tờ chứng minh em bé đó dưới hai (2) tuổi có thể được yêu cầu xuất trình, ví dụ giấy khai sinh. Nếu Quý khách không cung cấp các giấy tờ cần thiết cho chuyến đi và loại giấy tờ xác định nhân thân khi làm thủ tục lên máy bay,Quý khách sẽ không được phép lên máy bay. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải có các giấy tờ cần thiết, theo ý kiến của Hãng vận chuyển, phù hợp với quy định áp dụng cho việc nhập cảnh của Hành khách đó tại địa điểm đến.
Khi làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Quý khách thẻ lên máy bay và Vé hành lý cho Hành lý ký gửi. Đề nghị Quý khách giữ các giấy tờ này trong suốt Hành trình.
7.3 Thời gian làm thủ tục lên máy bay
 • Hành khách phải có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ trước giờ máy bay khởi hành. Đề nghị Hành khách xem thêm thông tin chi tiết tại trang web http://www.jetstar.com/vn/vi/help/tags/checking-in. Quá thời gian theo quy định Jetstar Pacific sẽ từ chối vận chuyển khách mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc hoàn hoặc chuyển vé cho hành khách.
 • Hành khách phải xuất trình thẻ lên máy bay tại cửa làm thủ tục khởi hành và giữ thẻ lên máy bay này trong suốt hành trình.
7.4 Hành khách không đến làm thủ tục
 • Nếu hành khách không đến làm thủ tục hàng không đúng giờ (quy định 7.1) thì khoản tiền vé máy bay mà hành khách đã trả sẽ không được hoàn lại ngoại trừ loại vé được phép hoàn theo quy định của điều kiện giá vé.
 • Nếu hành khách không có mặt tại cửa lên máy bay vào thời điểm khởi hành (quy định 7.3) thì khoản tiền vé máy bay mà hành khách đã trả sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào.
7.5 Tuân thủ pháp luật
Hành khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu và điều kiện của những nước nơi Hành khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua và theo Điều lệ vận chuyển và Quy định của Hãng vận chuyển, các thông báo và các chỉ dẫn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách liên quan đến việc xin các giấy tờ cần thiết hoặc tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu, thông báo, điều kiện hoặc chỉ dẫn đó, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản hoặc bằng cách khác, hoặc các hậu quả gây ra cho Hành khách vì lý do không xin được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, điều kiện hoặc hướng dẫn đó.
7.6 Giấy tờ tùy thân
Hành khách có trách nhiệm xin, lưu giữ và luôn luôn sẵn sàng xuất trình khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, tất cả các giấy tờ xuất nhập cảnh, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện của những nước nơi Quý khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển đối với bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ, hoặc giấy tờ đi lại của Hành khách đó không đáp ứng các luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện được áp dụng.
7.7 Từ chối nhập cảnh
Nếu Quý khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia nào đó và nếu chính phủ hoặc nhà chức trách ra lệnh cho chúng tôi đưa Quý khách về điểm xuất phát ban đầu hoặc chuyển Quý khách đến một quốc gia khác:
 • Quý khách phải trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc tạm giữ, hồi hương Quý khách và tiền vé khác;
 • Tùy theo việc xem xét quyết định của chúng tôi thì chúng tôi có thể không hoàn lại số tiền mà chúng tôi nợ Quý khách bao gồm tiền vé cho chuyến bay đã mua nhưng chưa sử dụng để có thể thanh toán chi phí hồi hương Quý khách hoặc tiền vé khác (nếu chưa trả);
 • Chúng tôi sẽ không hoàn tiền vé của chặng bay mà chúng tôi đã chuyên chở Quý khách đến điểm Quý khách bị từ chối nhập cảnh.

7.8 Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ, v.v.

Nếu chúng tôi bị buộc phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt hoặc bất kỳ chi phí nào do việc Quý khách không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc các điều kiện đi lại khác của các nước nơi Quý khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua hoặc Quý khách không có các giấy tờ cần thiết, Quý khách sẽ phải hoàn trả lại cho chúng tôi mọi khoản tiền mà chúng tôi đã thanh toán, các chi phí phát sinh đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. Chúng tôi có thể áp dụng theo hướng các khoản thanh toán và chi phí đó được trừ vào giá trị của bất kỳ chuyến đi nào mà Quý khách chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản tiền nào của Quý khách mà chúng tôi đang giữ.
Trong một số trường hợp mà chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng hành khách có khả năng bị từ chối nhập cảnh hoặc quá cảnh, chúng tôi sẽ yêu cầu hành khách phải nộp một khoản đặt cọc tại sân bay xuất phát. Tiền đặt cọc sẽ được dùng để thanh toán các chi phí phát sinh do hành khách bị từ chối nhập cảnh hoặc quá cảnh như tiền vé máy bay đưa khách quay về, chi phí phạt của nhà chức trách và các khoản phí khác. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại khoản đặt cọc nếu nước hành khách bay đến hoặc bay qua chấp nhận hành khách được nhập cảnh hoặc quá cảnh.
7.9 Kiểm tra an ninh
Hành khách sẽ phải kiểm tra về an ninh và sức khỏe do nhân viên cơ quan chính phủ hoặc nhân viên sân bay hoặc do Jetstar Pacific Airlines thực hiện.
Nếu Hành khách từ chối kiểm tra về an ninh hay sức khỏe theo yêu cầu, Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

Điều 8: Hành lý

8.1 Hành lý xách tay
Mỗi Hành khách được phép mang một (01) hành lý xách tay lớn và vật dụng nhỏ với tổng trọng lượng không vượt quá 07kg. Hành khách là em bé (dưới 02 tuổi) không chiếm chỗ trên chuyến bay thì không được hưởng tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn cước.
Kích thước tối đa của hành lý xách tay lớn được quy định như sau và tùy thuộc vào loại máy bay khai thác:
 • Đối với A320: 23cm (chiều rộng) + 36cm (chiều cao) + 56cm (chiều dài) đối với túi xách hoặc va-li xách tay.
Các vật dụng nhỏ có thể xách tay thêm là túi xách, áo khoác, máy tính xách tay hoặc, hàng miễn thuế đối với chuyến bay quốc tế (nếu được phép).
Mỗi kiện Hành lý phải để vừa chỗ trống dưới chỗ ngồi phía trước hoặc vừa với chỗ để Hành lý trong khoang hành khách của máy bay.
Để biết thêm chi tiết, Hành khách có thể tham khảo tại http://www.jetstar.com/vn/vi/planning-and-booking/baggage/cabin-baggage
cả hành lý xách tay phải tuân thủ các hạn chế về cân nặng và kích cỡ áp dụng. Hành khách không được phép mang trong Hành lý xách tay dao, vật dụng sắc nhọn hoặc vật dụng dùng để cắt thuộc bất kỳ loại nào hoặc bất kỳ kích cỡ nào, cho dù vật dụng đó bằng kim loại hoặc vật liệu khác, kim đan len hoặc đồ thể thao. Các đồ vật trên cần được đóng gói cùng hành lý ký gửi của hành khách. Các vật dụng trên không được để trong Hành lý xách tay hoặc trong người của hành khách. Nếu có, các vật dụng này sẽ bị tịch thu và không hoàn trả lại.
Hành khách mang trong người kim tiêm dưới da phải thông báo tại các điểm soi chiếu. Khi có thể, phải xuất trình các giấy tờ hoặc giấy chứng minh tình trạng sức khỏe của Hành khách. Dược phẩm mang theo phải có nhãn in chuyên nghiệp, nêu rõ dược phẩm hoặc tên nhà sản xuất hoặc có nhãn dược phẩm đi kèm. Hãy liên lạc với hãng vận chuyển nếu Hành khách có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các mặt hàng mà chúng tôi từ chối vận chuyển và sẽ không chuyên chở theo đường Hành lý ký gửi.
8.2 Hành lý ký gửi
Một số loại giá vé không bao gồm Hành lý ký gửi. Hãy tham khảo thêm Điều kiện giá vé tại http://www.jetstar.com/vn/vi/help/tags/fare-rules để biết thêm thông tin. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về phí Hành lý ký gửi hoặc các quy định về Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay ảnh hưởng đến chuyến bay đã đặt của Hành khách, chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách ít nhất 01 tháng bằng cách cập nhật trên trang web hoặc các văn bản khác theo yêu cầu của Luật.
Bất kỳ hành khách nào không thực hiện chuyến bay sẽ không được chuyển nhượng phần Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay chưa sử dụng cho Hành khách khác, bao gồm cả Hành khách đặt cùng 1 hồ sơ đặt chỗ.
Hành khách có thể gửi hành lý ký gửi với tổng kích cỡ tối đa của một kiện Hành lý là 270cm (106 inches), và trọng lượng không được vuợt quá 32 kg cân nặng.
Hành khách phải đảm bảo mọi Hành lý được đóng gói phù hợp trước khi làm thủ tục tại quầy làm thủ tục.
Hành lý cồng kềnh (tối đa là 02 mét chiều dài và 01 mét chiều cao)
Ngoài Hành lý miễn cước, chúng tôi sẽ nhận vận chuyển không thu phí đối với xe lăn có thể gấp được và các phương tiện trợ giúp di chuyển nếu Hành khách bắt buộc phải sử dụng các phương tiện này.
Ngoài tiêu chuẩn hành lý miễn cước, chúng tôi sẽ nhận vận chuyển không thu phí đối với đồ dùng cho trẻ sơ sinh như xe đẩy và cũi cầm tay, nếu Hành khách đi kèm em bé.
Tất cả Hành lý đều phải đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn và các giới hạn vận chuyển trên máy bay.
8.3 Hành lý quá cân
Quý khách sẽ phải trả thêm cước cho khối lượng Hành lý ký gửi vượt quá số lượng hành lý miễn cước theo mức phí quy định tại Giá cước và theo phương thức quy định tại Quy định của Hãng vận chuyển (các mức cước vận chuyển này có thể được thay đổi và sửa đổi tại mọi thời điểm và vào từng thời điểm, được chúng tôi sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu và luôn có sẵn tại quầy làm thủ tục lên máy bay). Chúng tôi có toàn quyền quyết định vận chuyển số Hành lý vượt quá mức miễn cước phụ thuộc vào chỗ còn trống trong khoang hành lý.
8.4 Hàng hóa không chấp nhận là Hành lý hoặc được chứa trong Hành lý
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển Hành lý hoặc các mặt hàng tìm thấy trong Hành lý sau đây:
i. Hàng không được đóng gói đúng quy cách trong vali hoặc trong thùng kiện phù hợp để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự cẩn trọng thông thường;
ii. Hàng gây nguy hiểm cho tàu bay, Hành khách hoặc tài sản trên tàu bay đã được quy định trong Quy định hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển này;
iii. Hàng bị cấm chuyên chở bởi luật, quy định hoặc lệnh áp dụng của quốc gia hoặc quốc tế;
iv. Hàng dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng;
v. Động vật sống hoặc chết;
vi. Thi hài người hoặc động vật;
vii. Đồ hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hay các loại thịt. Tuy nhiên loại hàng này có thể được phép chấp nhận vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi nếu đã được đóng gói phù hợp (để trong thùng xốp, không nước, không đá và được đóng gói chắc chắn bằng băng keo quấn xung quanh thùng);
viii. Đạn dược, chất nổ, khí gas dễ gây cháy hoặc không gây cháy (như bình xịt phun sơn, chất butan, thiết bị nạp hộp quẹt), khí làm lạnh (như thiết bị lặn, chất nitơ), chất lỏng gây cháy (nước sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn gây cháy (như hộp quẹt, bật lửa); chất oxy hữu cơ (như nhựa, chất dẻo); chất gây ngộ độc, gây lây nhiễm (virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như kim loại phóng xạ); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, chất oxy hóa (như chất tẩy trắng).
ix. Vũ khí như súng cầm tay, kiếm, dao và những mặt hàng tương tự phải chịu sự kiểm tra như Hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của Jetstar Pacific Airlines. Những thứ này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.
Nếu chúng tôi phát hiện hành khách mang các mặt hàng bị cấm trên, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi cho là hợp lý, bao gồm cả việc tịch thu những mặt hàng đó hoặc theo yêu cầu của nhà chức trách sân bay sau khi tiến hành lập biên bản tại chỗ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đối với bất kỳ mặt hàng bị cấm nào nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã bị cấm.
8.5 Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ
Hành khách không được phép để những đồ vật sau trong Hành lý ký gửi:
 • Đồ cổ, đồ dễ vỡ, mỏng manh, dễ hư hỏng, máy tính xách tay, thiết bị điện tử ví dụ như máy quay phim, thiết bị video , điện thoại.
 • Đồ vật giá trị đặc biệt như tiền, đồ trang sức, đá quý, vàng bạc, giấy tờ có giá trị, hàng hóa thương mại hoặc tài liệu kinh doanh, cổ phần, cổ phiếu và các loại giấy có giá khác
Chúng tôi có trách nhiệm hữu hạn (xem Điều 12), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự bất tiện hoặc thiệt hại nào mà hành khách phải chịu nếu hành khách không tuân theo các yêu cầu của chúng tôi và vẫn để những đồ vật trên trong Hành lý ký gửi.
8.6 Quyền kiểm tra
Jetstar, cơ quan Chính phủ được ủy quyền hoặc sân bay có thể:
 • Yêu cầu kiểm tra Hành khách, kiểm tra bằng tia X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác để kiểm tra thân thể hoặc quần áo của hành khách.
 • Yêu cầu kiểm tra hành lý của Hành khách và có thể thực hiện trong trường hợp không có sự hiện diện của Hành khách nếu Hành khách không có mặt tại thời điểm kiểm tra.
Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra hoặc do kết quả của việc kiểm tra, chúng tôi có thể từ chối việc vận chuyển Hành khách và hành lý của Hành khách và giao nộp hành lý cho cơ quan Chính phủ hoặc nhân viên sân bay.
Trừ khi được áp dụng bởi Công ước hoặc các văn bản pháp luật khác, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây tổn hại đến thân thể Hành khách, hoặc kiểm tra bằng tia X-quang gây tổn hại cho hành lý của hành khách hoặc các vật dụng được đưa ra khỏi hành lý của hành khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các tổn hại đó, trừ khi lỗi đó là do sơ suất của chúng tôi.
8.7 Nhận và giao hành lý
Hành khách nên nhận hành lý của mình ngay khi có thể tại các địa điểm đến. Nếu Hành khách không nhận hành lý trong khoảng thời gian hợp lý (tối đa là 03 ngày) và hành lý cần phải được bảo quản tại kho của chúng tôi, chúng tôi sẽ tính thêm phí lưu kho. Nếu hành lý không được nhận trong vòng ba (03) tháng kể từ thời điểm Hành khách phải nhận hành lý, chúng tôi có thể định đoạt hành lý đó mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Hành khách. Trong trường hợp Hành khách nhận hành lý không xuất trình được thẻ hành lý để nhận dạng hành lý, chúng tôi sẽ giao hành lý cho Hành khách đó với điều kiện là Hành khách chứng minh được quyền của mình đối với hành lý đáp ứng yêu cầu của chúng tôi khi được yêu cầu, Hành khách phải cung cấp các biện pháp đảm bảo thích hợp để đền bù thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi phải trả khi chuyển hành lý cho Hành khách. Việc Hành khách không khiếu nại tại thời điểm nhận hành lý là bằng chứng rõ ràng rằng hành lý đó đã được vận chuyển trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển giữa chúng tôi và Hành khách.

Điều 9: Lịch bay, Hủy chuyến bay

9.1 Lịch bay
Chúng tôi không đảm bảo việc vận chuyển Hành khách và hành lý của Hành khách đúng theo lịch trình bay đã công bố. Lịch bay có thể thay đổi vì nhiều lý do, bao gồm do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do đình công, do sự cố kỹ thuật hoặc do máy bay về muộn. Thời gian chuyến bay không là một bộ phận của hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và chúng tôi.
Trước khi Chúng tôi chấp nhận đặt chỗ của Hành khách, Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định thông báo cho Hành khách về lịch trình bay hiệu lực tại thời điểm đó và các thông tin này được thể hiện trên tờ xác nhận hành trình của Hành khách. Khi cần thiết Chúng tôi có thể thay đổi lịch trình bay sau khi đã xuất Vé cho Hành khách và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay, làm chậm bất kỳ chuyến bay nào hoặc thay đổi tàu bay và điểm dừng nếu thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi địa chỉ liên lạc, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách những thay đổi về lịch trình bay. Sau khi Hành khách đã mua Vé, nếu Chúng tôi có thay đổi lịch trình bay mà Hành khách không chấp nhận, trong khi Chúng tôi không thể bố trí được chuyến bay thay thế phù hợp yêu cầu của Hành khách thì Hành khách được chi hoàn Vé theo Điều 9.2.
9.2 Hủy chuyến, Thay đổi lịch bay
Vì lý do an toàn, kỹ thuật hoặc lý do thương mai tại bất kỳ thời điểm nào sau khi việc đặt chỗ đã được thực hiện, thậm chí Hành khách đã hoàn tất thủ tục hàng không, chúng tôi vẫn có thể thay đổi lịch bay và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, chuyển hướng bay.
Trong trường hợp thay đổi (chuyến bay bị chậm hoặc khởi hành sớm so với giờ bay dự kiến)/hủy chuyến bay như vậy, chúng tôi có thể áp dụng theo quyết định như sau:
 • Chuyên chở Hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác có trong lịch bay mà còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào hoặc
 • Hoàn lại tiền vé cho Hành khách theo quy định của pháp luật như sau:
 • Miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé (nếu có);
 • Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả, bao gồm giá dịch vụ vận chuyển; các khoản thuế phí do nhà nước quy định; giá dịch vụ soi chiếu an ninh; giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay mà hãng hàng không thu hộ; các khoản phụ thu khác có liên quan theo hóa đơn hợp pháp do hành khách cung cấp;
 • Vé đã sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa tiền vé đã trả và tiền vé, dịch vụ khác đã sử dụng cho hành trình của hành khách.
Trong trường hợp chuyển hướng bay, chúng tôi có thể áp dụng theo quyết định như sau:
 • Hoàn lại tiền vé cho Hành khách (theo quy định của pháp luật nêu ở trên) hoặc
 • Thu xếp phương tiện di chuyển khác để đưa khách đến điểm đến (bằng đường bộ)hoặc
 • Chuyển khách sang chuyến bay khác cùng ngày hoặc khác ngày và
 • Thu xếp khách sạn/ ăn uống, bao gồm cả phương tiện đi/đến khách sạn
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào mà Hành khách phải gánh chịu từ việc thay đổi thời gian chuyến bay hoặc hủy bỏ chuyến bay.
9.3 Thay đổi lịch bay do nguyên nhân khách quan
Trong trường hợp có sự chậm trễ hay hủy bỏ chuyến bay do các sự kiện ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, cho dù Hành khách đã làm thủ tục lên máy bay hay chưa, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ Hành khách đến địa điểm đến của Hành khách, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà Hành khách có thể phải gánh chịu từ việc chậm trễ hoặc hủy chuyến bay, trừ khi pháp luật có quy định khác.
9.4 Không cung cấp các chuyến bay chuyển tiếp
Jetstar Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ cung cấp các chuyến bay điểm đến điểm (point-to-point) và không cung cấp các chuyến bay chuyển tiếp để vận chuyển Hành lý. Khi Đặt chỗ, Hành khách có trách nhiệm xác định thời gian phù hợp để nhận Hành lý và làm thủ tục lại. Chúng tôi khuyến nghị Hành khách nên dành ít nhất một trăm hai mươi (120) phút giữa các chuyến bay quốc tế.
Jetstar Pacific Airlines luôn cố gắng để vận chuyển Hành khách và Hành lý theo đúng ngày và giờ của các chuyến bay đã quy định, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi luôn có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Lịch trình bay có thể thay đổi do nhiều lý do, bao gồm do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do biểu tình, do sự cố kỹ thuật, do máy bay về muộn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Jetstar Pacific Airlines được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho Hành khách do không đáp ứng lịch bay, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ chuyến bay nối chuyến bị lỡ hoặc thu xếp đi lại khác.

Điều 10: Từ chối vận chuyển

10.1 Các trường hợp bị từ chối vận chuyển:
Ngay cả khi Hành khách đã đặt chỗ, chúng tôi cũng có thể từ chối vận chuyển Hành khách và hành lý nếu bất kỳ một trong các trường hợp sau đã xảy ra hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng có thể xảy ra:
 • Hành khách không được chấp nhận chuyên chở theo các trường hợp nêu ở Điều 4.
 • Nếu việc vận chuyển Hành khách hay Hành lý của Hành khách có thể đặt sự an toàn của chuyến bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trong máy bay trong tình trạng nguy hiểm hoặc rủi ro;
 • Nếu việc vận chuyển Hành khách hay Hành lý của Hành khách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên chuyến bay;
 • Nếu việc vận chuyển Hành khách vi phạm pháp luật, quy định, lệnh hoặc chỉ dẫn xuất nhập cảnh của một nước nơi Hành khách xuất phát hoặc dự định đến;
 • Nếu hành khách từ chối nộp khoản đặt cọc mà chúng tôi yêu cầu tại sân bay xuất phát được nêu tại mục 7.8;
 • Hành khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân và Hành lý của Hành khách;
 • Hành khách không Đặt chỗ;
 • Nếu Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy chế hoặc lệnh áp dụng hoặc Điều lệ vận chuyển này;
 • Nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục lên máy bay theo thời gian đã quy định (xem Điều 7.1) hoặc không có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ;
 • Do Hành khách không tuân thủ các chỉ dẫn của nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn liên quan đến an toàn hoặc an ninh;
 • Do Hành khách không tuân theo các yêu cầu về y tế của chúng tôi;
 • Do Hành khách có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt mà không đăng ký trước với chúng tôi (xem Điều 6.5);
 • Nếu Hành khách đang trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy;
 • Nếu Hành khách, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Quý khách, mang trái phép chất ma túy;
 • Nếu tinh thần và thể chất của Hành khách đang ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc gây hại cho chính Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên chuyến bay;
 • Nếu Hành khách đe dọa, có hành động xâm phạm hoặc lời nói xúc phạm đến nhân viên mặt đất hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc hành xử theo bất kỳ cách nào có tính chất đe dọa;
 • Nếu Hành khách phạm tội hình sự trong quá trình làm thủ tục tại quầy, thủ tục lên máy bay hoặc trong máy bay;
 • Nếu Hành khách cố ý cản trở nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ;
 • Nếu Hành khách đặt sự an toàn của máy bay hay bất kỳ người nào trên máy bay trong tình trạng nguy hiểm;
 • Nếu Hành khách có hành vi đe dọa;
 • Nếu Hành khách đã có hành vi không đúng đắn trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi không đúng đắn đó sẽ không xảy ra;
 • Do Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ cho chuyến bay Hành khách dự định tham gia;
 • Do việc Đặt chỗ của Quý khách:
  • Chưa thanh toán;
  • Đã được chuyển nhượng trái với Quy định của Hãng vận chuyển;
  • Đã được thực hiện trái pháp luật;
  • Đã được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi;
  • Có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện;
  • Bị giả mạo hoặc vô hiệu theo cách khác.
 • Nếu Hành khách dự định nhập cảnh vào một nước mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép;
 • Nếu Hành khách đã từ chối xuất trình các giấy tờ đi lại của Hành khách cho nhân viên của chúng tôi hoặc không cho phép chúng tôi sao lại các giấy tờ đó hoặc Hành khách đã hủy các giấy tờ đi lại trong chuyến bay.
 • Bất kỳ tình huống nào được nêu trong điều khoản này
Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển hoặc buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay thậm chí ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào trong Chứng từ vận chuyển của Hành khách.
Chúng tôi có quyền yêu cầu hành khách phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất gây ra cho Jetstar Pacific Airlines do hệ quả từ hành vi có lỗi của khách và hệ quả từ việc khách bị từ chối vận chuyển hoặc không được chấp nhận vận chuyển tiếp.
Chúng tôi có thể từ chối hoàn 100% giá trị tiền vé mà khách đã mua cho chặng bay bị từ chối vận chuyển hoặc chặng bay tiếp theo trong chứng từ vận chuyển của hành khách liên quan đến việc hành khách không đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.
10.2 Thông báo từ chối chuyên chở
Chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở Hành khách và hành lý của Hành khách nếu chúng tôi đã thông báo bằng văn bản rằng chúng tôi không thực hiện việc chuyên chở.Thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn áp dụng việc cấm chuyên chở và yêu cầu Hành khách không đặt chỗ cũng như nhờ người khác đặt chỗ cho Hành khách. Nếu Hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong giai đoạn cấm chuyên chở có hiệu lực, chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển Hành khách.
10.3 Chuyến bay bị quá chỗ
Nếu Hành khách bị từ chối chuyên chở do chuyến bay bị quá chỗ, chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để đưa Hành khách đến điểm đến trong khoảng thời gian thích hợp so với thời gian hạ cánh dự kiến của chuyến bay ban đầu mà Hành khách đặt chỗ. Nếu chúng tôi không thể thu xếp được, chúng tôi sẽ đền bù và cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào được quy định bởi Luật hiện hành hoặc theo Chính sách của chúng tôi. Điều khoản 10.3 này sẽ không được áp dụng nếu Hành khách không tuân thủ quy định về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay tại Điều 7.1 và Điều 7.2 hoặc chúng tôi bảo lưu quyền được từ chối vận chuyến.
Nếu chúng tôi không thể thu xếp để Hành khách mang hành lý xách tay lên khoang máy bay, chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách thực hiện ký gửi hành lý. Trong trường hợp này, Hành khách sẽ không bị thu phí Hành lý ký gửi.

Điều 11: Ứng xử trên chuyến bay

11.1 Theo quy định của Công ước, Luật hàng không Việt Nam, các Nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện của nhà nước quy định, Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn, kể cả cách ly nếu Hành khách có một trong các hành vi sau đây trên máy bay:
 • Phá hoại thiết bị, tài sản trên máy bay;
 • Phá rối, cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc không tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào của phi hành đoàn, các hướng dẫn liên quan đến hút thuốc lá, rượu hoặc sử dụng điện thoại cầm tay;
 • Có bất kỳ lời nói nào đe dọa, lăng mạ hoặc sỉ nhục đối với phi hành đoàn;
 • Xử sự theo cách gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tật cho các Hành khách khác hoặc phi hành đoàn;
Hành khách có thể bị buộc rời khỏi máy bay hoặc bị từ chối vận chuyển tiếp tại bất kỳ điểm đến nào và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.
11.2 Nếu do hành vi của Hành khách mà chúng tôi phải, trong phạm vi thẩm quyền quyết định hợp lý, quyết định thay đổi Hành trình máy bay vì phải hạ cánh để buộc Hành khách rời máy bay, khi đó Hành khách phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh mà chúng tôi phải chịu liên quan tới hoặc do việc thay đổi trên.
11.3 Để đảm bảo an ninh, chúng tôi có thể cấm hoặc hạn chế sử dụng trên máy bay các thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm bỏ túi, đài xách tay, máy nghe CD, trò chơi điện tử hoặc phương tiện truyền tín hiệu bao gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy bộ đàm. Máy trợ thính và ổn định tim được phép sử dụng.
11.4 Hành khách không được phép sử dụng đồ ăn của Hành khách trên máy bay. Hút thuốc lá bị cấm trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.

Điều 12 Giới hạn trách nhiệm

12.1 Miễn trừ
Trừ khi được quy định trong Điều lệ vận chuyển và trong mức cho phép của bất kỳ luật đang áp dụng nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí phát sinh, mất mát hoặc thiệt hại gây ra từ bất kỳ phát sinh liên quan đến việc chuyên chở Hành khách.
Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra trong quá trình chúng tôi thực hiện vận chuyển Hành khách hoặc liên quan đến giới hạn luật pháp của chúng tôi đối với Hành khách. Khi chúng tôi suất vé phục vụ cho việc chuyên chở được thực hiện bởi hãng hàng không khác hoặc chúng tôi làm thủ tục ký gửi cho hành lý của Hành khách và việc chuyên chở cũng được thực hiện bởi hãng khác, chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại lý của hãng hàng không đó.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí phát sinh, mất mát hoặc thiệt hại xảy ra khi chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ trong tình huống chuyến bay bị chuyển hướng hoặc dịch vụ vận chuyển bằng đường bộ đưa đón Hành khách ra sân bay xuất phát hoặc từ sân bay đến.
12.2 Sự sơ suất do lỗi của Hành khách
Nếu bất kỳ thiệt hại xảy ra do lỗi sơ suất của Hành khách, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giảm trừ theo luật hiện hành áp dụng.
12.3 Điều lệ vận chuyển của chúng tôi
Các điều khoản trong Điều lệ vận chuyển quy định trách nhiệm của chúng tôi. Trách nhiệm của hãng hàng không khác liên quan đến vận chuyển trong hành trình của Hành khách sẽ được quy định bởi Điều lệ vận chuyển của hãng đó.
12.4 Trách nhiệm đối với Hành khách bị chết hoặc bị thương thân thể
Trừ khi Điều lệ vận chuyển quy định khác, trách nhiệm của chúng tôi, nếu có, chỉ giới hạn cho việc bồi thường đối với Thiệt hại được chứng minh. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm, đối với những thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hệ quả và trong mọi trường hợp, trách nhiệm của chúng tôi không vượt quá mức quy định trong Điều lệ vận chuyển
(a) Giới hạn trách nhiệm
 • Trách nhiệm của chúng tôi đối với Hành khách bị chết được giới hạn trong tổng số tiền có giá trị là 100,000SDR (tương đương với 154,119 USD) và bị thương thân thể là 16,600SDR (tương đương với 25,585 USD). Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với Hành khách xảy ra trong khi Hành khách ở trên tàu bay hoặc trong thời gian chúng tôi đưa Hành khách lên/xuống tàu bay. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng tôi đối với những thiệt hại của Hành khách có thể giảm trừ theo luật hiện hành áp dụng nếu thiệt hại xảy ra do lỗi sơ suất của Hành khách.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành khách bị chết hoặc bị thương thân thể mà tổng số tiền vượt quá giới hạn 100,000SDR/mỗi Hành khách (tương đương với 154,119 USD/mỗi Hành khách) nếu chúng tôi chứng minh được:
  • Thiệt hại đó không phải do sơ suất, sự bất cẩn hoặc do sự chểnh mảng của chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi; hoặc
  • Thiệt hại đó xảy ra do sơ suất, sự bất cẩn hoặc sự chểnh mảng của đối tác thứ 3
 • Trong trường hợp Công ước Warsaw áp dụng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra ngoại trừ trường hợp chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tránh những thiệt hại đó hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.
(b) Quy định chung
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố ốm đau, thương tổn hay tàn tật, kể cả tử nạn xảy ra do tình trạng cơ thể của Hành khách hoặc chịu trách nhiệm đối với việc gây nguy hiểm và rủi ro cho tình trạng sức khỏe của Hành khách ngoại trừ ở chừng mực nhất định được quy định bởi luật hiện hành đang áp dụng.
12.5 Trách nhiệm đối với thiệt hại về Hành lý
Trách nhiệm đối với việc thất lạc, chậm trễ hoặc thiệt hại đối với Hành lý được giới hạn trừ khi giá trị cao hơn được quy định trước và phí bổ sung đã được thanh toán. Trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vận chuyển hành lý nội địa hoặc quốc tế tuân thủ theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các Công ước khác, nếu có.
(a) Việt Nam
Chúng tôi bồi thường thiệt hại về Hành lý cho Hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi. Hành khách có trách nhiệm chứng minh thiệt hại thực tế đối với Hành lý của mình. Đối với các khiếu nại áp dụng Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với tổn thất nói chung về Hành lý (bao gồm cả Hành lý xách tay, tư trang và Hành lý ký gửi) là 1.000SDR một Hành khách.
(b) Quốc tế
 • Trách nhiệm của chúng tôi đối với thiệt hại hành lý ký gửi được giới hạn bởi Công ước đang dụng ngoại trừ Hành khách chứng minh được rằng thiệt hại đó là do hành động hoặc thiếu sót của chúng tôi cố tình gây ra thiệt hại và nhận thức rằng thiệt hại có thể xảy ra.
 • Trong trường hợp Công ước Warsaw áp dụng, giới hạn bồi thường đối với hành lý ký gửi là 20USD/kg (tương đương là 13SDR/kg) và 512USD (tương đương với 332SDR) đối với hành lý xách tay, ngoại trừ Điều khoản 25 của Công ước Warsaw áp dụng đối với trường hợp mà không quy định giới hạn bồi thường.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại nào gây ra cho Hành lý xách tay của Quý khách trừ trường hợp Thiệt hại đó do lỗi của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do Hành lý của Quý khách gây ra. Quý khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do Hành lý của mình gây ra cho người khác hoặc tài sản, bao gồm cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hao mòn thông thường của Hành lý như vết cào, xước nhỏ, lõm, sờn hoặc cắt.
 • Nếu số cân nặng Hành lý ký gửi của Quý khách không được ghi nhận trong Thẻ hành lý, chúng tôi sẽ coi rằng Hành lý đó không vượt quá khối lượng Hành lý miễn cước.

Điều 13. Thông báo khiếu nại và các Giới hạn trong việc khiếu nại và khởi kiện

13.1 Thông báo khiếu nại
Việc Hành khách có Thẻ hành lý hợp lệ nhận Hành lý và không có bất kỳ khiếu nại gì vào thời điểm Hành lý được chuyển cho Hành khách là bằng chứng đầy đủ chứng minh rằng Hành lý đã được vận chuyển trong tình trạng tốt và phù hợp với các điều khoản trong Điều lệ vận chuyển, trừ trường hợp Hành khách chứng minh rõ ràng khác đi. Nếu Hành khách muốn khiếu nại liên quan đến Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện ngay khi phát hiện ra Thiệt hại, và muộn nhất là trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu Hành khách muốn khiếu nại liên quan đến việc vận chuyển chậm Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Hành lý được chuyển đến cho Hành khách. Mọi khiếu nại phải được lập bằng văn bản và được gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời hạn nêu trên.
Nếu Hành khách không đáp ứng các thời hạn này, Hành khách sẽ mất quyền khiếu nại và/hoặc khởi kiện chúng tôi trước tòa án.
13.2 Thời hiệu theo luật định
Trừ khi được pháp luật quy định khác đi hoặc quyền khiếu kiện của Hành khách đối với Thiệt hại kết thúc sớm hơn như được quy định khác đi tại Điều lệ vận chuyển này, Hành khách sẽ không có quyền khiếu kiện đối với Thiệt hại nếu không thực hiện các thủ tục khiếu kiện tại tòa trong vòng hai năm kể từ:
  • Ngày Hành khách đến địa điểm đến
  • Ngày máy bay đáng lẽ phải đến địa điểm đến, hoặc
  • Ngày việc vận chuyển bị chấm dứt

Điều 14. Chọn luật và Thẩm quyền xét xử

Trừ khi được quy định khác đi tại Công ước hoặc bất kỳ quy định của Luật hàng không Việt Nam cũng như các văn bản hướng dẫn của các cấp cơ quan có thẩm quyền của chính phủ, thì:
 • Điều kiện vận chuyển này và bất kỳ việc vận chuyển nào mà chúng tôi đồng ý cung cấp cho hành khách sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam; và
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Hành khách và chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vận chuyển này theo bất kỳ phương thức nào sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của Tòa án Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 15. Thay đổi và từ bỏ

Không một Đại lý, nhân viên hay đại diện nào của chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này.

Tags: , ,

0915.49.49.45