Tin tức: Vietnam Airlines đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng